fbpx

OFERIM SUBVENCIONS A PIMES

Subvencions

 

La subvenció són uns diners a fons perduts, que no cal retornar, que acostumen a concedir mitjançant convocatòries algunes entitats públiques i privades per a la realització de diferents projectes, mitjançant una anàlisi previ de possibilitats.
Els crèdits a fons perdut són suports econòmics que es donen als emprenedors, sense interessos ni comissions. Solen utilitzar-se en activitats considerades d’interès públic, o en circumstàncies d’interès social.
La subvenció crea una relació jurídica que vincula a l’entitat benefactora i al beneficiari. El beneficiari té, complertes totes les condicions legals, un dret a rebre subvenció, obligant-se en conseqüència a realitzar l’activitat beneficiada.
Nombroses activitats econòmiques són subvencionades avui dia. Per exemple, l’educació concertada, el transport, l’agricultura, el sector càrnic, empreses minoristes, les produccions cinematogràfiques, les activitats d’I+D+I de les empreses, els programes de cooperació al desenvolupament de les ONGs, la producció d’energia renovable, etc.

A què ens referim amb crèdit a “fons perdut”?

 

Un crèdit a fons perdut és una oportunitat excel·lent per a tractar de crear un negoci propi o fer-lo créixer. Els préstecs a fons perdut són aportacions que es fan a les empreses que són mereixedores d’una protecció especial. D’aquesta forma, s’enriqueix a aquesta empresa sense que la mateixa hagi de procedir a una devolució parcial o total de la quantia prestada.

Tipus de préstecs a fons perdut

 

Existeixen dos tipus de préstecs a fons perdut. D’una banda, els préstecs al capital, que financen inversions, i, d’altra banda, els préstecs a l’explotació, que són els que financen la despesa corrent d’una empresa.
En aquest últim grup, entre algunes de les més habituals s’inclouen les subvencions a fons perdut (es concedeixen com a ajuda sense que sigui obligatori retornar la quantitat), la bonificació dels tipus d’interès d’un préstec atorgat per les entitats financeres (es subvenciona una part de l’interès), la concessió directa de préstecs de baix interès (principalment destinades a emprenedors amb un projecte entre mans).
També existeix en aquest grup un altre tipus d’ajudes en forma de préstecs a fons perdut. D’una banda, la participació temporal en el capital de l’empresa per part del prestador (l’Administració és accionista durant alguns anys i posteriorment se li retorna el capital  que va aportar).

Finalment, estan les bonificacions en les quotes de la seguretat social i les exempcions en impostos i en tributs.
A més, algunes d’aquestes ajudes inclouen formació, assessorament especialitzat, ajuda en la selecció de personal i prestacions com a serveis de intercanvi empresarial.

O CONTACTEM AMB TUDescarrega gratis el nostre e-Book

descarregar